Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Xochapa Ita Ita
y (conjunción) tin (para palabras y frases), ta (para oraciones)
ya xa
ya no tukaa
yema de huevo ndivi kuaan
yerno se'e kasa
yo (formal) ri, ru'u
yo (informal) na, saña, ye'e
Yolotepec Xankuini
yunta xindiki
zacate icha, ndayo'o
zanate (ave) saa tuu
zancudo tikuañi
zanja xichi
zapato nduxan
zapote ndoko
zapote amarillo ndoko kuaan
zapote blanco ndoko skiyi
zapote mamey ndika xa'a
zapote negro ndoko tuu
zariguüeya xakoo
zarzamora neñu koo
zopilote tixii
zopilote rey tixii koo
zorrillo chi'in
zorrino chi'in
zorro ñukuii ina