Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

haba nduchi ava
haber koo
hablar ka'an
hablar fuerte ka'an xaa
hace rato ndive'e
hace tiempo xina'a, yachi
hace tres días i'ñu
hacer sa'a
hacer calor i'ni
hacer caso kuni so'o
hacer enojar sikiti…ini
hacer hervir sikiti
hacer llorar xatu nduchi
hacer sufrir sindo'o
hacer volar xindeche
hacha kaa
hacia chi
halcón tasu
hallar kani'in
hamaca chu'va
hambre soko, tama
harina yuchi
hasta undi
hasta luego ndene'e, nandi
helado (postre) yu'va
hembra si'i
hendir ta'vi
herbicida tatan
heredar ni'in
herencia ta'vi
herir tuxi
hermana (de la mujer) ku'vi
hermana (del hombre) ku'va
hermano (de la mujer) ku'va
hermano (del hombre) ñani
hermoso latun, luvi
hervir chi'yo, kiti, kuiso
hielo yu'va
hierba iva, yuku kuii
hierro kaa
hígado staxa'a
higo tichi vixi
higo chumbo (tuna) chikin
higuera yutun tichi
higuera chumba vi'ncha
higuerilla (planta) na'ña
hija se'e, de'e si'i
hijo se'e, de'e
hilera yukun
hilo yu'a
hinchar xaa
hinchazón kuiñi
hipo kaki'i
hispano ñuu sa'an, sa'an stila, ñuu nia
hoja nda'a yuku
hoja de aguacate yisi
hoja de papel vixin
hoja de pino yuxia
hola ku va'a
hollejo lapa
hollín ya'a
hombre (varón) taa
hombre valiente taa kua'a
hombro nuu soko
homosexual yivi ndasi
honda (arma) yo'o yuu
hondo kunu
hongo xi'i
hongo amarillo xi'i veya
hongo venenoso xi'i xini
honrar kava yiñu'un
hora kaa, ku'va
horcón si'ñi
hormiga tioko
hormiga arriera sindoko
hormiga roja choko
horno xiñu'un, ndo'o
hoy vitin, vita
hoyo yavi
hoz vusu
Huajuapán de León Ñuu dee (Lugar de gente valiente)
huarache nduxan, chauu
huella xa'a
huerfano nda'vi, suchi nda'vi
hueso yiki
huésped yivi kancha nuu
huesudo leke
huevo ndivi
huir kunu
humedad kaxin
humilde kui'ya
humo ñu'ma
hundirse ndikava
huraño chitu