Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

padrastro tata uu
padre tata
padre (cura) sutu
padre de familia iva
padrino tata lilu
padrino de bautizo tata lilu pila
padrino de boda tata lilu viko
padrino de confirmación tata lilu kuni
pagar cha'vi
pagarse chunaa
paisana ña ta'an
paisano ta'an
pajarillo saa
pájaro saa
pájaro carpintero liki
palabra tu'un
palacio municipal ve'esticia
paleta de hielo paletayu'aa
pálido kuaan
palito chuxi
palma yukuñuu
palma de mano ini nda'a
palmada katu nda'a
palmera yukuka
palmilla nukuka
palo yutun, vitun
palo pequeño chuxi
paloma sata
palpitar kanda añu
paludismo kue'e xnu'un
pan xitaa stila
pan dulce xitaa vixi
panal yoko
pantano ko'yo, ndo'yo
panteón siki kava
papa tikuiti
papá tata
papaloquelite (planta) nduva ndusu
papel tutu
para ya, xa'a, ta kuu
para que nava
parar kani
parar de repente ndo'o
parar objetos kandita
pararse kandichi, kakuiñi, ndokuiñi
parecer ndaku
pared nama
pariente ta'an
parir katu
partido  ta'vi
partir ta'vi
parto kue'e se'e
pasado mañana isa
pasar ya'a
pasear kuikonuu
pasto icha
pata si'in, xa'a
pata de gallo (arruga) nduva taya'a
pata delantera nda'a
patata tikuiti
patio ye'e
patrimonio ta'vi
patrón xito'o
pavo ko'lo
pecado kuachi
pecho xika
pechos indoso
pedazo pe'lo
pedir kakan
pegajoso kixin
pegamento nchaka, siki
pegar ka'in tii 
pegar golpes kani
peinar chu'un kuka
peinar cosas nasikaa
peine kuka
pelado vichi lii
pelar sikuii
pelarse kuii
pelea kuachi
pelear kanaa
peligro iyo
peligroso iyo, kue'e
pellejo lapa
pellizcar chite'e
pelo ixi, idi
pene yixi
penetrar yixin
pensar ndo'o…ini, ndi'i…ini
pensar en alguíen kondo'o… ini
peña kava
Peña Colorada Kava Kua'a
peñasco kava
pepa chikin, ndikin
pepita chikin, ndikin
pequeño lulu, lo'o
pequeños kuachi, vali
perder sikuita
perderse naa
perdonar kuanka'nu… ini, saka'nu…ini
perezoso ñakuxi, xuxan
perfecto va'a xaan
perforar kaan
permiso ichi
permitir taxi
pero ko, sundi
perrilla tindoto
perrito tele, ina lili
perro ina
perro rabioso ina tikue'e
perseguir chindikun
persona yivi
personas ivi
perssitente ndee
persuadir sika'an
pesado vee
pesar chikua'a
pescado chaka
pescar tii
pescuezo sukun
pesebre nundoo kuayu
pestaña ixi nduchi
petate ivi
pez chaka
pezuña te'e
piar nda'i
picaflor ncho'o
picante xatu
picar kuxi, tuu, tiin
picar el chile xatu
picotear chite'e
pie xa'a, si'in
piedra yuu
piedra caliza yuu kaka
piel ñii
piel quemada lapa
pierna san'da
pila ko'o yuu
pinar nuyuxia
pino itin
pinole yuchi ndu'u
Pinotepa Nacional Ñuu Yoko
pintar ka'yu, ndika'yu
piña (fruta) tintikuaa, piña
piña de encino chi'nki
piojo chuku
piragua nundoo
pisar kuañu
pizcar sikee
placenta soko
plano ndaa
planta itun, yutun lo'o
plantar chi'i
plantar árboles taxin
platanar nundika
plátano chita, ndika
plátano macho chita
platicar ndatu'un
platillo ko'o tindoo
plato ko'o
plaza ya'vi
pleito tu'un kanaa
pluma tuu
pobre nda'vi
poco lo'o, xaku, ti'li
poco a poco kuee
poder kavi
poder (verbo) ndee
podrido kue'e
podrir ta'i
polla ñi'in
pollo nduxi, lii
polvo tikacha
pompa tiluxuu
poner nduxi
poner en orden kixaa vii
poner encima kosota'an
poner huevos kakan
poner objetos chikaa
poner parado kandichi
ponerse ku'un
ponerse acostado chinduu
ponerse de pie kandichi
ponerse la ropa kundixi
ponerse sentado chinduu
poniente nuu kee kandii
popote yute triu
por ichi, ya, xa'a
por abajo ichi vee
por acá ichi cha'a
por adentro ichi ini
por ahí ichi chii
por arriba ichi ninu
por atrás ichi xata
por dónde na ichi
por encima ichi siki
por eso yakan, chi nusa
por favor lo'o
por la mañana xaña'an
por poco xaku ti'li
por qué ndachu
porque chi
porque sino chi
poseer xiin
posesión ndatiñu
pozo soko
pozol nduxia
pozole ndaku
precio ya'vi
preguntar kakatu'un
prender kuikun
preparado nakoo
preparar kixaa vii
prestar kua'anuu
prima se'e xito
primer hijo se'e nda¡vi
primero undi nuu, xnaka
primo ñani se'e
primogénito se'e nda¡vi
principio undi nuu
prisa nuu
probar kototuni
problema kuachi
producir sikuun
producir cosecha kana, kuun
prohibir kasi
prójimo ñani ta'an
prometer chisitu'un
pronto nundaa, numi, yachi
proteger nama
próximo inka
publicar situu
Puebla (estado) Yuta Ndio'oan
pueblo ñuu
pueblo español ñuu sa'an
pueblo mixteco ñuu savi
puente vitu
puerco kini, kuchi
puerco espín kini iñu
puerta ye'e
pulga cho'o
pulmón cha'ma
pulque nducha kuixin
pulso tuchi
pulso de la mano tuchi nda'a
pulverizar xindi'i
puma ndika'a
punta xini
punto kuni
puño xiki
puro mani
pus lakua
puta ña'an
Putla Ñuu Kaa
puto ndasi