Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

rabioso tikue'e
racimo vatu
raíz yo'o
rajar ta'vi, ndata
rama nda'a
ramada ve'e kuii
ramera ña'an
rana sa'va
rápido kama, numi, yachi
rara vez siin
raramente siin
rascar koyo
rasposo ndaki
rastro te'e
rastrojo ndayo'o
rasurar sete
rata lusu
rato nandi'i, iin nuu ni
ratón lusu
rayo taxan
rayo del sol nduva
reata yo'o
rebajar kindaa
rebasar kandoo
rebotar kanda
rebozo pañu
recibir ki'in
recio ni'in
reclamar ka'an
recoger nasitutu
recoger cosas chikuiti
reconciliarse ndututu
reconocer nakuni
reconstruir nasa'a
recordar na'an
recorrer kuikonuu, nastutu
recto (justo) ndoo
recuperar nuku'un
recuperarse nduva'a
red ñunu
redondo tiloo
reducir taya
refresco nducha vixi
regañar nda'i
regar kacha
regar plantas koso
regresar ndiko, ndikoñi
rehacer nasa'a
reir kuaku
rejuntar nasitutu
relámpago taxan
relatar kachi
remedio tatan
remendar kiku
remoler xindi'i
remolino tachi
remolino del pelo yaka
remover kuxio
reñir kanaa
repartir nata'vi, teta'an
repetir ka'an tuku
reponer ndoo
resbaloso li'vi
rescatar nama
resecar na'ichi
resfriado kue'e kaxin
resina suxia
resina de copal suxia kutu
resina de pino suxia
resistir kundaa
resistól nchaka
respetado ña'nu
respetar kixaa ka'nu
respetuoso to'o, yiñu'un
respiración tachi
respirar sita…tachi
responsabilidad yinda'a
resquebrajar nata'vi
resultado ka'a
resultar kana
retener yiti
retirado xika
retirar chixiyo
reunir sikita'an
reunirse ndututu, nataka
revender naxiko
reventar ka'ndi
revocar ndika'i
rezar nakuatu
rico kuika
rifle nuxii
riñón nduchi ini
río yuta
robar sakui'na
robusto ndu'u
roca yuu
rociar koso
rocío yuyu
rodar situu
rodarse tunchaa
rodear kuikondoo
rodilla yiki xiti
rogar kakanta'vi
rogar a alguien ka'ñu
rojo kua'a
romper ka'nda
romperse ta'nda
roña tikata
ropa sa'ma, toto
roto la'la
rótula yiki xini xiti 
ruido kuiso