Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

o (conjunción) an, chi
Oaxaca Nunduva
oaxaqueño nunduva, ñuu nunduva
obedecer kandixa, kandatu
obligar chayika
observar nde'e
obstruir ndasi
obtener ni'in
océano nducha ñii
ocho una
ocotal nuyuxia
ocote itin
ocultar chisa'yi
ocupar kuatiñu
ocurrir kuu
ofender sikiti…ini
oficio tutu
ofrecer ka'ñu
oído so'o
oír kuni so'o
ojo nduchi
oler ta'mi, kuxa'an
olla kisi
olor xiko 
olor penetrante ndu'va
olote (corazón de maíz) sañii
olvidar naa ini, ndindoso ini
olvidar naa ini
ombligo xiti ko'o
omóplato yiki xata
once uxi iin
opuesto ni'in
orar kakanta'vi
ordeñar ku'ni
oreja so'o
orgulloso vixi
oriente nuu kaña kandii
orilla yu'u
orilla del río yunducha, yu'u nducha
orina tixexe
oro kaa kuaan
orzuela tindoto
oscuro ñaa
otra vez tuku
otro inka
ovalado tikani