Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vaca xindiki
vaciar koyo
vagabundo taa xikonuu
vagamundo taa xikonuu
valer nchaa, kanu
valle ndu'va
vanidoso nduxi
vapor yoko
vara yutin xii
varios tindi
varón taa
vecino yivi nchaa yati
vegetal yuku kuii
veinte oko
vela yiti
velar kava
velar muertos kondito
vello ixi
ven ña'an
vena tuchi
venadito isu
venado idu
vencer kundee…ini
vender xiko
veneno tatan
venenoso xatu
venir kixi
venir de nuevo ndii
ver kuni, koto
veras ndika
verdad ndika, tu'un ndaa
verdaderamente ndaa
verdadero ndaa
verde kuii
verde (inmaduro) yi'i
verdura yuku kuii
verga (miembro viril) yixi
Vergel Ndu'va Sitaka
vergüenza tu'un kanuu
verse nde'e
vestido xiyo
vestir ku'un, sikundixi
vestirse kundixi
vez ichi
viajar kuikonuu
viaje kuikonuu
víbora koo
víbora de cascabel koo te'yu
vid tika'ya
vida ñuu
viejo chee, yata
viejo (usado) ña'nu
viento tachi
vientre tixin
viga vitu
vino ndixi
vino tinto ndixi tika'ya
violeta yuva tayoo
violín yolii
viscoso kanii
vísera kaa
visible ndixin
visitar koto
vivir koo, chakoo
vívora venenosa koo kaa xi'to
volar ndachi
volver kuaxa
volverse nduxaa
vomitar nduña
vómito kue'e nduña
voz tachi, indusu
vuelta kava