Vocabulario Mixteco

Selecciona la letra de inicio de la palabra en español


A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W X Y Z

nacer kaku
nada tundo
nada más siin, so
nadar sucha
nalga tiluxuu
naranja tikuaa
nariz xitin
nave nundoo
nave espacial andivi nundoo
navidad Viko kaku
necesitar kuni, nandi'i
necio ni'in
negro nuu
nene suchi yikin
nevar kuun yu'va
ni ni
nido chi'yo
nido de pájaros taka
nieta se'e chani
nieto se'e chani
nieve yu'va
ningún ni iin
ninguna ni iin
ninguno ni iin
niña ña lulu, suchi lili
niñez suchi, lantu lili
niño taa lulu, te lili
nivel ndaa
nixtamal xa'a, nuni xa'a
no (negación) tu, koto, ko ansu
no es xasu
no más tukaa
noche niñu
nogal nusu'va
nombre kivi
noños lantu lili
nopal vi'ncha
nosotros (formal) na, saña, nde'e
nosotros (informal) yo'o, ri, ru'u
novia ña ña'a
novio taa ña'a
nube viko
nuca kasukun
nudo tikaknu
nuera se'e xanu
nueve iin
nuevo xaa
nuez su'va
numerar ka'vi
número ka'vi