Palabras más ocupadaspossible ['pɒsɪbəl] adjetivo posible
     as far as possible, en lo posible
     as much as possible, todo lo posible
     as soon as possible, cuanto antes
     if possible, si es posible