Vocabulario Quechúaa b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v y z
Español QUECHUA
Gallina Huallpa
Gallo Kgankga
Ganado Uyua
Ganar Atipana
Garbanzo Miu
Garganta Tunkkuru
Garra Sillu
Garrote Kupana
Garza Huakkar
Gastador Tucuycuyjg
Gastar Tucuna
Gatear Kumpuna
Gato Michi
Gavil疣 Mamani
Gemir Arjkena
Generoso Khuyapayaj
Gente Runa
Gesto Yachapayay
Gigante Jhatumpacha
Girar Muyuna
Gobernador Kamachej
Golondrina Sillanki
Golpe Taca-taca
Gordo Wira
Gorro chulu
Gota Suttu
Grande Jhatun
Granero Pirwa
Granizo Chijchi
Gritar Kkaparina
Grueso Rakhu
Guanaco Huanacu
Guano Huanu
Guardar Wagaychana
Gusano Kuru