Vocabulario Tailandés Escuela - MatematicasCongruenteสอดคล้องกัน
Crearสร้าง
Diferenteต่าง
Dividido Porโดยแบ่งออกเป็น
Dividirแบ่ง
Divisibleสามารถแบ่งได้
El Ánguloมุม
El Ángulo Obtusoป้านมุม
El ArcoEl Arco
El Áreaพื้นที่
El Calendarioปฏิทิน
El Centavoเพนนี
El Centímetroเซนติเมตร
El Centroศูนย์
El Ceroศูนย์
El ChordónChord?n
El Cilindroกระบอก
El Círculoเดอะเซอร์เคิล
El Cocienteผลหาร
El Conoกรวย
El CuadranteQuadrant
El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.)Quad (นาม); Quad (adj.)
El CuboCube
El Decágonoรูปสิบเหลี่ยม
El Decimalทศนิยม
El Decímetroเดซิเมตร
El Denominadorตัวหาร
El Denominador Comúnตัวหารร่วม
El Diámetroเส้นผ่าศูนย์กลาง
El Dígitoหลัก
El Dividendoเงินปันผล
El DivisorDivider
El Dobleคู่
El Equivalente Decimalเทียบเท่าทศนิยม
El Exponenteเลขชี้กำลัง
El Factor (Noun Only; Not A Cognate For The Verb)ปัจจัย (นามเท่านั้นไม่สายเลือดสำหรับคำกริยา)
El Factor Comúnปัจจัยร่วมกัน
El Galónแกลลอน
El Gramoกรัม
El HeptágonoHeptagon
El Hexágonoหกเหลี่ยม
El Kilogramoกิโลกรัม
El Kilómetroกิโลเมตร
El Litroลิตร
El Metroเมโทร
El Miligramoมิลลิกรัม
El Mililitroมิลลิลิตร
El Milimetroมิลลิเมตร
El Minutoนาที
El Modeloแบบ
El Modoโหมด
El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.)หลาย (นาม) หลาย (adj.)
El Múltiplo Comúnหลายสามัญ
El Nonágonononagon
El Numeradorเศษ
El Númeroจำนวน
El Número Compuestoจำนวน Compound
El Número Mixtoร่วมจำนวน
El Número Negativoจำนวนลบ
El Número Primoจำนวนพรีโม่
El Objeto (Noun Only)วัตถุ (คำนามเท่านั้น)
El Origenแหล่งกำเนิด
El Par (Noun Only)หุ้นที่ตราไว้ (คำนามเท่านั้น)
El Paralelogramoสี่เหลี่ยมด้านขนาน
El Pentágonoเพนตากอน
El Perímetroปริมณฑล
El Períodoระยะเวลา
El Polígonoรูปหลายเหลี่ยม
El Precio (Noun Only; In The Sense Of “Cost”)ราคา (นามเท่านั้นในความหมายของ "ต้นทุน")
El PrismaPrisma
El Prismo Rectánguloกล่อง Prismo
El Problemaปัญหา
El Productoสินค้า
El Radioวิทยุ
El Rangoช่วง
El Rectánguloกล่อง
El RomboRombo
El Segmentoส่วน
El Segmento De Líneaส่วนของเส้น
El Signoเข้าสู่ระบบ
El Signo De Dólarเข้าสู่ระบบดอลลาร์
El Términoระยะเวลา
El Totalรวม
El TrapezioTrapezio
El Triánguloสามเหลี่ยม
El Triángulo Agudoสามเหลี่ยมเฉียบพลัน
El Triángulo Equiláteroสามเหลี่ยมด้านเท่า
El Triángulo Isóscelesสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
El Triángulo Obtusoสามเหลี่ยมป้าน
El Triángulo Scalenoสามเหลี่ยม Scaleno
El Valorมูลค่า
El Valor Absolutoค่าสัมบูรณ์
El Vérticeเวอร์เท็กซ์
El Volumenปริมาณ
Equilátero/Aสามเหลี่ยมด้านเท่า /
Equivalente (Adj.), El Equivalente (Noun)Equivalent (adj.), Equivalent (คำนาม)
Escaleno/Aย้วย /
Estimado/Aโดยประมาณ /
Estimarประมาณการ
Fahrenheitฟาเรนไฮต์
Falsoเท็จ
Grupos Igualesกลุ่มเดียวกัน
Horizontalตามแนวนอน
Igualเท่ากัน
Isóscelesหน้าจั่ว
La Baseฐาน
La Capacidadความจุ
La Circunferenciaเส้นรอบวง
La Coordenada (Noun)ประสานงาน (คำนาม)
La Diferenciaความแตกต่าง
La Docenaโหล
La Ecuaciónสมการ
La Expresiónการแสดงออก
La Expresión Algebraicaการแสดงออกเกี่ยวกับพีชคณิต
La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”)รูป (ตารางหรือกราฟ); ไม่สายเลือดสำหรับ "รูป" ในฐานะที่เป็น "ตัวเลข")
La Figura PlanaLa Plana รูป
La Forma Estándarรูปแบบมาตรฐาน
La Funciónฟังก์ชั่น
La Gráficaกราฟ
La Gráfica De BarrosGraphic De Barros
La Gráfica De Líneasกราฟเส้น
La Horaเวลา
La Intersecciónสี่แยก
La Líneaสาย
La Línea De Simetríaสายของสมมาตร
La Línea Numéricaสายเชิงตัวเลข
La Multiplicaciónการคูณ
La Onzaออนซ์
La PictográficaPicto
La PintaLa Pinta
La Pirámideปิรามิด
La Pirámide Rectangularพีระมิดสี่เหลี่ยม
La Pirámide Triangularพีระมิดสามเหลี่ยม
La Posiciónตำแหน่ง
La Predicciónคำทำนาย
La Probabilidadความน่าจะเป็น
La Reflecciónการสะท้อน
La Rotaciónการหมุน
La Simetríaสมมาตร
La Soluciónโซลูชั่น
La Sumaรวม
La Tablaตาราง
La Tabla De Frecuenciasตารางของความถี่
La Tabla De Funcionesตารางคุณสมบัติ
La Temperaturaอุณหภูมิ
La Transformaciónการเปลี่ยนแปลง
La Variable (Noun); Variable (Adj.)ตัวแปร (นาม); ตัวแปร (adj.)
La Yardaลาน
Las Coordinadasรูปแบบ
Las Divisionesฝ่าย
Las Líneas Paralelasเส้นขนาน
Las Operaciones Inversasการดำเนินการย้อนกลับ
Los Centavosเซ็นต์
Los Datosข้อเท็จจริง
Los Doblesคู่ผสม
Los Factoresปัจจัย
Los Múltiplosหลายรายการ
Los Radiosวิทยุ
Los Resultadosผลการ
Los Segundosประการที่สอง
Los Vérticesจุด
Mediana (Geometry Only; Not A Cognate For “Middle Value”)ขนาดกลาง (เรขาคณิตเท่านั้นไม่สายเลือดสำหรับ "ค่ากลาง")
Modelado/A (Adj.)การสร้างแบบจำลอง / (a??dj.)
Multiplicado/A (Adj.)คูณ / (a??dj.)
Multiplicado/A Porคูณ / สำหรับ
Multiplicarคูณ
Neto/A (Adj. Only)สุทธิ / (a??dj. เท่านั้น)
Ordenar (Verb), El Orden (Noun)เรียง (กริยา) สั่งซื้อ (คำนาม)
Paralelo/Aขนาน /
Perpendicularตั้งฉาก
PiPi
Por (Sometimes: Per)โดย (บางครั้ง: ต่อ)
Reagruparจัดเป็นกลุ่มใหม่
Recíproco/A (Adj. Only); Not A Cognate For Nounซึ่งกันและกัน / (a??dj เฉพาะ.); ไม่สายเลือดสำหรับคำนาม
Representaหมายถึง
Representado/A (Adj.)เป็นตัวแทน / (a??dj.)
Simplificarลดความซับซ้อน
Verticalแนวตั้ง