Vocabulario Mayahaber yaan, antal
habitar kahakbal
habituar suuktal, suuktah
hablar t’aan
hacer beet, meen, máak’an
halagar ki’imak óolt
hallar kaxan
hechizar wáay, pul ya’ah
helar síiskun
henchir buut’
hender buuh, heet, teeh
herir ki’inpahal, loob
hervir look, lookankun
hilar haax 
hilvanar hul púuts’
hincar xoltal, xoltah, xolkin
hinchar chuup, chu’upul
hogar otoch, nah, nahil, taanah
hojear walak’
honrar tsiik
horadar hool, poot
hospedar k’aam u’ulab, k’ubenba
huir púuts’ul, hóok’ol
humear luk’ul
humillar t’oonkin, sublakkun
hundir ts’aam, buul, búulul, tomchahal
hurgar loom, húul che’
hurtar ookol
husmear úuts’ben, uuts’, ch’a’ book