Vocabulario Malayo - Bebidas - LecheLecheSusu
Leche CondensadaSusu pekat
Leche DesnatadaSusu skim
Leche EnteraSusu Seluruh
Leche SemidesnatadaSusu skim