Salud Kiliwaaborto s’aaw pí
beber chee
caer j’paam
calambre miiy jmíno iyuu
calentura paal teñuu
catarro tukugap ku’seey
coágulo túkuat júwaa
comezón s’eeg
cuidado mskuaay
cuna nay smaa u’
sarampión kémelootí
viruela kémelootí