Vocabulario Holandés - Escuela - Unidades-MetricasCentilitroIk centilitro
CentrímetroCentrímetro
GramoGram
HectáreaHectare
KiloKilo
KilómetroKilometer
LitroLiter
MetroMetro
MililitroMilliliter
MilímetroMillimeter
ToneladaTon