Vocabulario Quechúaa b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v y z
CASTELLANO QUECHUA
Padecer Ttakicuna
Padre Tata, yaya
Pagar Manu-kgopuy
Paja Ichu
Palabra Rimay
Palacio Khapajg-uasi
Palo Kaspi
Paloma Urpila
Pan Ttantta
Panza Wigssa
Papa Amkha
Papagayo Loritu
Parado Sayasga
Pared Pirkka
Parejar Kuscachana
Parejo Kusca
Parientes Llawarmasis
Parir Wawachana
Partir Chejtana
Pasear Puriykachana
Pastear Michina
Pasto Hunina
Pata Chaqui
Patear Jaittana
Patio Chacha
Pato Pili
Pañal Hananta
Pecado Hucha
Pecar Huchachacuna
Pedirse Mañacuna
Pedo Supi
Pegado Makkaskka
Pegar Makgana
Peinar ムajgchaña
Peine ムajgcha
Pellejo Kgara
Pellizcar Kichina
Pelo Chujgcha
Pena Llaqui
Penar Llaquicuna
Pensar Yuyaychacuna
Pepita Chira
Peque Huchuy
Perdido Chinkaskga
Perdiz Ppisaka
Perdonar Panpachana
Perdonarse Panpachacuna
Pereza Kkillacuna
Perezoso Kkiliacujg
Perro Alkgo
Persona Runa
Pesado Llasa
Pescado Chaulla
Pescuezo Cunca
Peña Orkku
Picante Haya
Picar Churuna
Picotear Chapchana
Pie Chaqui
Piedra Rumi
Piel Kkara
Pinchar Allana
Pincharse Allacuna
Piojo Usa
Piojoso Usarara
Pisado Saruska
Pisar Saruna
Piña Achupaya
Planta Ali
Plato Chua
Playa Challacu
Plaza Catu
Plomo Titi
Pluma Phuru
Poco Pisi
Podrido Ismuskka
Polilla Thutha
Polvo Tuurmi
Poner Churay
Porque Imamanta
Pozo Phujhu
Pradera Huaylla
Precio Yucaña
Preguntar Tapuna
Prendedor Topo
Preocupado Llaquiskga
Prestar Mañarina
Prestarse Mañaricuna
Preñada Chichu
Primero ムaupa
Prisa Uskjgay
Probar Mallina
Procreador Mirachijg
Profesor Yachachijg
Provincia Suyu
Prueba Llamirina
Primo Runa-masi
Primo Kkailla
Puchero Kamilu
Pueblo Llajta
Puente Chaca
Puerco Khuchi
Puerta Puncu
Pulga Piki
Pulm Kiuchua
Punta Witu
Punzar Thojsina
P疔aro Piskku
P疵pado Chipchi