Vocabulario Quechúaa b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v y z
CASTELLANO QUECHUA
Nacer Yuriy
Nada Mana-imaps
Nariz Sinkka
Negro Yana
Nervio Ancu
Nevar Rittina
Nido Thapa
Niebla Phuya
Nieto Alchi
Nieve Ritti
Niño Imilla
No (Negativo) Mana
Noche Tuta
Nombre Suti
Nosotros Nukkanchis
Noviembre Ayamarca
Nube Phuyu
Nublarse Phuyuycun
Nudo Mukku
Nuestro Nukkanchispata
Nuevo Musujg
Numerar Yupana
Nunca Man-haikijpa