Vocabulario Aymaraa b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v y z

Padecer Ttakisiña
Padre Auqui
Pagar Manu-phukaña
Paja Chilliwa
Palabra Aru
Palacio Kapaka-uta
Palo Lawa
Paloma Huturuncu
Pan Ttantta
Panza Puraca
Papa Chchukki
Papagayo Uritu
Parado Saytta
Pared Pirkka
Parejar Kuscuchnaña
Parejo Kusca
Parientes Laris
Parir Wawachaña
Partir Chictaña
Pasear Samakkaña
Pastear Ahuatiña
Pasto Kachu
Pata Cayu
Patear Takiña
Patio Huyu
Pato Pili
Pañal Hamacura
Pecado Hucha
Pecar Huchachasiña
Pedirse Mayisiña
Pedo Sira
Pegado Nuata
Pegar Nuaña
Peinar Sanuña
Peine Sanu
Pellejo Lippichi
Pellizcar Kichiña
Pelo ムikuta
Pena Llaqui
Penar Llaquisiña
Pensar Amakasiña
Pepita Chira
Peque Hiskka
Perdido Chakata
Perdiz Yutu
Perdonar Panpachaña
Perdonarse Panpachasiña
Pereza Hairasiña
Perezoso Hairasiri
Perro Anu
Persona Hakki
Pesado Hathi
Pescado Chaulla
Pescuezo Cunca
Peña Kharkka
Picante Haru
Picar Churuña
Picotear Chapchaña
Pie Cayu
Piedra Kkala
Piel Lippichi
Pinchar Hunuña
Pincharse Hunusiña
Piojo Lappa
Piojoso Lapparara
Pisado Taquita
Pisar Taquiña
Piña Achupaya
Planta Airu
Plato Kiru
Playa Challacu
Plaza Pampa
Plomo Chantaca
Pluma Phuyu
Poco Huka
Podrido ムusata
Polilla Thatha
Polvo Tuurmi
Poner Uscuña
Porque Cunata
Pozo Phujhu
Pradera Huayllu
Precio Chani
Preguntar Hiskhiña, Hiktaña
Prendedor Tupu
Preocupado Piki-Apamucuta
Prestar Maittaña
Prestarse Maitasiña
Preñada Hapi
Primero Naira
Prisa Makgiki
Probar Yanaña
Procreador Mirayiri
Profesor Yatichiri
Provincia Ayllu
Prueba Yanttaña
Primo Hakki-masi
Primo Haka
Puchero Chamillicu
Pueblo Marca
Puente Palau
Puerco Khuchi
Puerta Puncu
Pulga Kuti
Pulm Kichua
Punta Witu
Punzar Hunuña
P疔aro Hamachi
P疵pado Chipchi