Vocabulario Aymaraa b c d e f g h i j l m n o p q r s t u v y z

Español AYMARA
Jefe Mallku
Jilguero Chaiña
Joven Wuayna
Jovencita Tauakita
Jovencito Wuaynuchitu
Juego Anata
Jugador Anatiri
Jugar Anataña
Julio Lrutaka
Juntos Chicaqui