Vocabulario Chino Vocabulario Chino
Español
Chino
vacaciones 假期 [jià qī]
vagina 阴户 [yīn hù]
vajilla, porcelana 瓷器 [cí qì]
varón, hombre 男 [nán]
vecindario, vecino 邻居 [lín jū]
vender 卖 [mài]
venir 来自 [lái zì]
venir  来 [lái]
ventana 窗户 [chuāng hu]
ver 看见 [kàn jiàn]
verano 夏天 [xià tiān]
verde 绿 [lǜ]
vestido, ropa; traje 衣服 [yī fu]
vestidor 亭子 [tíng zi]
vestir, llevar 戴 [dài]
vestir, vestirse 穿 [chuān]
viajar  旅行 [lǚ xíng]
viajar, visitar 游览 [yóu lǎn]
vida 生命 [shēng mìng]
video 录像 [lù xiàng]
viejo, usado 旧 [jiù]
viento; aire 风 [fēng]
viernes 星期五 [xīng qī wǔ]
vino 葡萄酒 [pú táo jiǔ]
visa 签证 [qiān zhèng]
visitar 访问 [fǎng wèn]
visitar a la familia 探亲 [tàn qīn]
vivir  活 [huó]
volverse, convertirse; ponerse 成 [chéng]
voz alta 大声 [dà shēng]
ya 已经 [yǐ jīng]
zapatos 鞋 [xié]
zoológico 动物园 [dòng wù yuán]