Vocabulario Chino Vocabulario Chino
Español
Chino
paciente 病人 [bìng rén]
pagar 交 [jiāo]
página 页 [yè]
país 国 [guó]
país extranjero, extranjero 外国 [wài guó]
palabra 词 [cí]
palillos chinos 筷子 [kuài zi]
pan 面包 [miàn bāo]
panza, estómago 胃 [wèi]
papá 爸爸 [bà ba]
papel 纸 [zhǐ]
parada 停 [tíng]
parada de autobús  车站 [chē zhàn]
parada, estación 站 [zhàn]
parcela, lote 包裹 [bāo guǒ]
parecer  象 [xiàng]
parecerse 像 [xiàng]
pared, muro 墙 [qiáng]
pariente, familiar 亲戚 [qīn qī]
parque público 公园 [gōng yuán]
participar, aunarse 参加 [cān jiā]
partir, salir, irse 离开 [lí kāi]
pasadizo, pasaje 胡同 [hú tòng]
pasaporte 护照 [hù zhào]
pasar  过 [guò]
pasar las vacaciones 度假 [dù jià]
pasatiempo, hobby 爱好 [ài hào]
pastel 蛋糕 [dàn gāo]
pasto, césped 草 [cǎo]
patear 踢 [tī]
patinar 滑冰 [huá bīng]
patines 冰鞋 [bīng xié]
patio 院子 [yuàn zi]
pedir  让 [ràng]
pedir permiso para descansar 请假 [qǐng jià]
pegar 贴 [tiē]
pegar de gritos, vociferar 喊 [hǎn]
película 电影 [diàn yǐng]
peligroso 危险 [wēi xiǎn]
pelota 球 [qiú]
pene 阴茎 [yīn jīng]
pensar, sentir 觉得 [jué de]
pequeño comedor, cafetería 小吃店 [xiǎo chī diàn]
pequeño, -ito 小 [xiǎo]
perder 丢 [diū]
perdón, disculpa 对不起 [duì bu qǐ]
periódico 报 [bào]
pero, sin embargo 可是 [kě shì]
perro  狗 [gǒu]
personaje 人物 [rén wù]
pesado  重 [zhòng]
pescar 钓鱼 [diào yú]
peso (moneda) 比索 [bǐ suǒ]
petardo 爆竹 [bào zhú]
pez, pescado 鱼 [yú]
pie 脚 [jiǎo]
piedra 石头 [shí tou]
pierna 腿 [tuǐ]
pilar de mármol 华表 [huá biǎo]
pirámide 金字塔 [jīn zì tǎ]
piso 楼 [lóu]
planear 打算 [dǎ suan]
plano, mapa 图 [tù]
plátano, banana 香蕉 [xiāng jiāo]
plato  菜 [cài]
plaza 广场 [guǎng chǎng]
pleno invierno 隆冬 [lóng dōng]
pocos 少 [shǎo]
poder hacer, saber hacer 会 [huì]
poderse, ser posible  可以 [kě yǐ]
poema 诗歌 [shī gē]
poner 放 [fàng]
por favor 请 [qǐng]
por qué 为什么 [wèi shén me]
por supuesto, ciertamente 当然 [dėng rán]
por úlltimo 最后 [zuì hòu]
por, para 为 [wèi]
porque, a causa de 因为 [yīn wèi]
portafolios 箱子 [xiāng zi]
postal 明信片 [míng xìn piàn]
precio 价钱 [jià qián]
precioso, valioso 珍贵 [zhēn guì]
precisamente 正好 [zhèng hǎo]
pregunta  问题 [wèn tí]
preguntar 问 [wèn]
preocuparse 担心 [dān xīn]
preocuparse, ocuparse de 关心 [guān xīn]
preparar  准备 [zhǔn bèi]
presentar  介绍 [jiè shào]
presentarse en asamblea 开会 [kāi huì]
presidente 总统 [zǒng tǒng]
presión arterial 血压 [xuè yā]
prestar 借 [jiè]
primavera 春天 [chūn tiān]
primero 先 [xiān]
prn ¿cuál? 哪 [nǎ]
prn él 他 [tā]
prn él  它 [tā]
prn ella 她 [tā]
prn ellos 他们 [tā men]
prn esas cosas 它们 [tā men]
prn nosotros 我们 [wǒ men]
prn nosotros (inclusivo) 咱们 [zán men]
prn tú 你 [nǐ]
prn usted 您 [nín]
prn yo 我 [wǒ]
probar 试 [shì]
producir 生产 [shēng chǎn]
profesor 教授 [jiào shòu]
programa 节目 [jié mù]
progreso, avance 进步 [jìn bù]
pronóstico 预报 [yù bào]
pronunciación, pronunciar 发音 [fā yīn]
proponer 提 [tí]
proteger 保护 [bǎo hù]
público 公共 [gōng gòng]
pueblo, gente 人民 [rén mín]
puente 桥 [qiáo]
puerta 门 [mén]
pulmón 肺 [fèi]
puntual 准时 [zhǔn shí]