Países en Chino

Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Lista de países en Chino con su pronunciación

España 西班牙   xī bān yá
Suiza 瑞士  ruì shì
Reino Unido 英国  yīng guó
Suecia 瑞典  ruì diǎn
Italia 意大利  yì dà lì
Rusia 俄罗斯  é luó sī
República Checa 捷克  jié kè
Grecia 希腊  xī là
Alemania 德国  dé guó
Islandia 冰岛  bīng dǎo
Mónaco 摩纳哥  mó nà gē
Dinamarca 丹麦  dān mài
Holanda 荷兰  hé lán
Austria 奥地利  ào dì lì
Vaticano 梵蒂冈  fàn dì gāng
Finlandia 芬兰  fēn lán
Noruega 挪威  nuó wēi
Bélgica 比利时  bǐ lì shí
Portugal 葡萄牙  pú táo yá
Hungría 匈牙利  xiōng yá lì
Francia 法国  fǎ guó
Polonia 波兰  bō lán
Irlanda 爱尔兰  ài ěr lán
EE.UU. 美国  měi guó
Canada 加拿大  jiā ná dà
México 墨西哥  mò xī gē
Perú 秘鲁  bì lǔ
Venezuela 委内瑞拉  wěi nèi ruì lā
Honduras 洪都拉斯  hóng dōu lā sī
Brasil 巴西  bā xī
Argentina 阿根廷  ā gēn tíng
Chile 智利  zhì lì
Cuba 古巴  gǔ bā
Colombia 哥伦比亚  gē lún bǐ yà
Australia 澳大利亚  ào dà lì yà
Nueva Zelanda 新西兰  xīn xī lán
China 中国  zhōng guó
Japón 日本  rì běn
Corea del Sur 韩国  hán guó
Corea del Norte 朝鲜  cháo xiǎn
Indonesia 印尼  yìn ní
Tailandia 泰国  tài guó
Singapur 新加坡  xīn jiā pō
Malasia 马来西亚  mǎ lái xī yà
India 印度  yìn dù
Turquía 土耳其  tǔ ěr qí
Emiratos Árabes Unidos 阿联酋  ā lián qiú
Afganistán 阿富汗  ā fù hàn
Pakistán 巴基斯坦  bā jī sī tǎn
Vietnam 越南  yuè nán
Iran 伊朗  yī lǎng
Israel 以色列  yǐ sè liè
Iraq 伊拉克  yī lā kè
Sudáfrica 南非  nán fēi
Nigeria 尼日利亚  ní rì lì yà
Egipto 埃及  āi jí
Kenia 肯尼亚  kěn ní yà
Somalia 索马里  suǒ mǎ lǐ
Marruecos 摩洛哥  mó luò gē
Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Tags: