Países en Chino

Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Lista de países en Chino con su pronunciación

España西班牙  xī bān yá
Suiza瑞士 ruì shì
Reino Unido英国 yīng guó
Suecia瑞典 ruì diǎn
Italia意大利 yì dà lì
Rusia俄罗斯 é luó sī
República Checa捷克 jié kè
Grecia希腊 xī là
Alemania德国 dé guó
Islandia冰岛 bīng dǎo
Mónaco摩纳哥 mó nà gē
Dinamarca丹麦 dān mài
Holanda荷兰 hé lán
Austria奥地利 ào dì lì
Vaticano梵蒂冈 fàn dì gāng
Finlandia芬兰 fēn lán
Noruega挪威 nuó wēi
Bélgica比利时 bǐ lì shí
Portugal葡萄牙 pú táo yá
Hungría匈牙利 xiōng yá lì
Francia法国 fǎ guó
Polonia波兰 bō lán
Irlanda爱尔兰 ài ěr lán
EE.UU.美国 měi guó
Canada加拿大 jiā ná dà
México墨西哥 mò xī gē
Perú秘鲁 bì lǔ
Venezuela委内瑞拉 wěi nèi ruì lā
Honduras洪都拉斯 hóng dōu lā sī
Brasil巴西 bā xī
Argentina阿根廷 ā gēn tíng
Chile智利 zhì lì
Cuba古巴 gǔ bā
Colombia哥伦比亚 gē lún bǐ yà
Australia澳大利亚 ào dà lì yà
Nueva Zelanda新西兰 xīn xī lán
China中国 zhōng guó
Japón日本 rì běn
Corea del Sur韩国 hán guó
Corea del Norte朝鲜 cháo xiǎn
Indonesia印尼 yìn ní
Tailandia泰国 tài guó
Singapur新加坡 xīn jiā pō
Malasia马来西亚 mǎ lái xī yà
India印度 yìn dù
Turquía土耳其 tǔ ěr qí
Emiratos Árabes Unidos阿联酋 ā lián qiú
Afganistán阿富汗 ā fù hàn
Pakistán巴基斯坦 bā jī sī tǎn
Vietnam越南 yuè nán
Iran伊朗 yī lǎng
Israel以色列 yǐ sè liè
Iraq伊拉克 yī lā kè
Sudáfrica南非 nán fēi
Nigeria尼日利亚 ní rì lì yà
Egipto埃及 āi jí
Kenia肯尼亚 kěn ní yà
Somalia索马里 suǒ mǎ lǐ
Marruecos摩洛哥 mó luò gē
Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest