Opuestos en Noruego

Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest

Lista de palabras opuestas en Noruego con su traducción al español

abrir cerrar å åpne å lukke
abuelo abuela bestefaren bestemora
abundante escaso rikelig knapp
accidental intencional utilsiktet tilsiktet
aceptar rechazar å akseptere å avstå
acortar extender å forkorte å forlenge
activo pasivo aktiv passiv
admitir negar å innrømme å benekte
afilado desafilado spiss sløv
aguantar soltar å holde fast i å slippe taket
ajustado suelto tett løs
alabar criticar å berømme å kritisere
alargar minimizar å forstørre å minke
alquilar prestar å leie å leie ut
alto bajo høy lav
altura profundidad høyden dypet
amanecer atardecer soloppgangen solnedgangen
amar odiar å elske å hate
amplio estrecho bred smal
animar desanimar å oppfordre å avskrekke
anticuado moderno gammeldags moderne
antiguo nuevo gammel ny
añadir eliminar å legge til å fjerne
aparecer desaparecer å dukke opp å forsvinne
apellido nombre etternavnet fornavnet
aprobar suspender å bevise å motbevise
aprobar rechazar å godkjenne å avslå
artificial natural kunstig naturlig
ascender descender å gå opp å gå ned
ascender descender å gå opp å gå ned
atacar defender å angripe å forsvare
aterrizar despegar å lande å ta av
ático sótano loftet kjelleren
atraer repeler å tiltrekke å frastøte
aumentar disminuir å høyne å senke
aumentar bajar å stå opp å falle
auténtico falso ekte falsk
barato caro billig dyr
beneficiar dañar å gagne å skade
beneficioso dañino gunstig skadelig
brevedad duración kortheten lengden
buena suerte mala suerte hellet uhellet
bueno malo bra dårlig
buscar encontrar å finne å miste
caballero dama herren damen
caliente frío varm kald
cansado despierto trøtt våken
capaz incapaz kompetent inkompetent
cargar descargar å laste å losse av
causa efecto årsaken effekten
cerrado abierto stengt åpen
cielo infierno himmelen helvetet
claro nubloso klar tåkete
claro confuso tydelig utydelig
cocinado crudo tilberedt
colorido de un color fargerik ensfarget
colorido incoloro farget fargeløs
comestible venenoso spiselig uspiselig
cómodo incómodo behagelig ubehagelig
completamente parcialmente helt delvis
compra venta kjøpet salget
comprador vendedor kjøperen selgeren
comprar vender å kjøpe å selge
conectar desconectar å koble opp å koble ned
confiar desconfiar å stole på å ikke stole på
confuso claro tåkete klart
congelar derretir å fryse å smelte
conocido desconocido kjent ukjent
conocimiento ignorancia kunnskapen uvitenheten
conscientemente inconscientemente bevisst ubevisst
construir destruir å bygge å ødelegge
contraer expandir å trekke sammen å utvide
contratar despedir å ansette å gi sparken
coraje cobardía motet feigheten
correcto incorrecto riktig feil
corto largo kort lang
creer dudar å tro å tvile
cruel amable slem snill
cuidado sin cuidado forsiktig uforsiktig
cuidado descuidado forsiktig uforsiktig
culpable inocente skylda uskylden
culpable inocente skyldig uskyldig
cuñado cuñada svogeren svigerinna
dar coger å gi å ta
débil fuerte svak sterk
dependiente independiente avhengig selvstendig
desconfianza confianza mistroen tilliten
despertarse dormirse å våkne å sovne
desventaja ventaja ulempen fordelen
día noche dagen natta
Dios diablo Guden Djevelen
distancia proximidad avstandet nærheten
divertido triste morsom trist
divorciado casado skilt gift
doctor paciente legen pasienten
dulce agrio søt sur
duro suave hard myk
educado maleducado høflig uhøflig
elegante casual pent kledd avslappet kledd
empaquetar desempaquetar å pakke å pakke ut
empezar parar å begynne å slutte
empezar terminar å begynne å slutte
empujar tirar å trykke å dra
enano enorme bitteliten gigantisk
encender apagar å tenne å slukke
encoger crecer å krympe å vokse
enemigo amigo fienden vennen
enfriar calentar å nedkjøle å varme opp
engordar adelgazar å gå opp i vekt å gå ned i vekt
enseñar aprender å lære bort å lære seg
entender malinterpretar å forstå å misforstå
entrar salir å gå inn å gå ut
enviar recibir å sende å motta
esperanza desesperación håpet fortvilelsen
estar de acuerdo no estar de acuerdo å være enig å være uenig
este oeste østen vesten
estrechez amplitud trangheten bredden
estupidez inteligencia dumheten intelligensen
estúpido listo dum smart
exacto inexacto eksakt ueksakt
excepción regla unntaket regelen
exigir obedecer å beordre å adlyde
éxito fracaso fremgangen nederlaget
experto profano eksperten den ufaglærte
exportar importar eksporten importen
extraño familiar fremmed kjent
fácil difícil lett vanskelig
famoso desconocido berømt ukjent
fealdad belleza styggheten skjønnheten
felicidad tristeza gleden sorgen
feliz triste blid lei seg
feo bonito stygg pen
fiel infiel tro utro
fino basto fin grov
flotar hundir å flyte å synke
fresco estropeado fersk gammel
frío calor kulda varmen
fuego agua ilden vannet
ganancia pérdida gevinsten tapet
ganar perder å vinne å miste
gastar ganar å bruke å tjene
gasto ingreso utgiften innkomsten
gordo delgado tjukk tynn
gordo flaco fet mager
grande pequeño stor liten
gritar susurrar å rope å viske
hablador callado pratsom stille
hablar silenciar å snakke å tie
hambriento lleno sulten mett
hijo hija sønnen dattera
hombre mujer mannen kvinnen
honesto deshonesto ærlig uærlig
horizontal vertical horisontal vertikal
huir perseguir å flykte å forfølge
importante sin importancia viktig uviktig
imprudencia cuidado uaktsomheten forsiktigheten
infantil maduro barnslig moden
inicio fin begynnelsen slutten
inquilino propietario leieboeren utleieren
intacto roto intakt knust / ødelagt
interesante aburrido interessant kjedelig
interno externo intern ekstern
intrépido asustado fryktløs redd
invitado anfitrión gjesten verten
izquierda derecha venstre høyre
justicia injusticia rettferdigheten urettferdigheten
justo injusto rettferdig urettferdig
justo injusto rettferdig urettferdig
lejos cerca avsides nær
lenidad severidad mildheten strengheten
libertad cautividad friheten fangenskapet
libre encarcelado fri innesperret
ligero pesado lett tung
limpiar ensuciar å rense å skitne til
limpio sucio ren skitten
llenar vaciar å fylle å tømme
luz oscuridad lyset mørket
macho hembra manlig kvinnelig
matrimonio divorcio giftemålet skilsmissen
máximo mínimo maksimumet minimumet
mayoría minoría majoriteten minoriteten
menos más mindre mer
mentira verdad løgnen sannheten
miedo coraje frykten motet
moderno anticuado moderne gammeldags
mojado seco bløt tørr
montañoso plano kupert flat
mucho poco mange
necesario innecesario nødvendig unødvendig
negro blanco svart hvit
nervioso tranquilo nervøs rolig
neutral parcial nøytral partisk
niño adulto barnet den voksne
niño niña gutten jenta
norte sur nord sør
norteño sureño nordlig sydlig / sørlig
nublado soleado overskyet klar himmel
obediente desobediente lydig ulydig
obligatorio voluntario obligatorisk frivillig
occidental oriental vestlig østlig
ocupado vacante opptatt ledig
odio amor hatet kjærligheten
oficial extraoficial offisiell uoffisiell
ofrecer rechazar å tilby å nekte
optimista pesimista optimisten pessimisten
oral escrito muntlig skriftlig
orden trastorno ordenen uordenen
ordenado desordenado ryddig rotete
oscuro claro mørk lys
paciente impaciente tålmodig utålmodig
padre madre faren mora
pagado impagado betalt ubetalt
par impar jevn avvikende
pasado futuro fortiden fremtiden
paz guerra freden krigen
pedir prestar å låne å låne ut
peligro seguridad faren sikkerheten
perdido encontrado tapt funnet
permanente temporal permanent tilfeldig
permitir prohibir å gi tillatelse å forby
pobre rico fattig rik
poder impotencia makta hjelpeløsheten
posible imposible mulig umulig
preguntar responder å spørre å svare
premiar castigar å belønne å straffe
presente ausente nærværende fraværende
privado público privat offentlig
probablemente improbablemente sannsynlig usannsynlig
profesor estudiante læreren eleven
profundo superficial dyp overfladisk
prohibición permiso forbudet tillatelsen
pronto tarde tidlig sen
pueblo ciudad landsbyen byen
puro impuro ren uren / skitten
quedarse irse å bli å dra
rápido lento rask langsom
raramente a menudo sjelden ofte
rechazo aceptación avslaget aksepten
recompensa castigo belønningen straffen
recordar olvidar å huske å glemme
recto torcido rett skjev
reducir a la mitad duplicar å halvere å dobble
regular irregular regelmessig uregelmessig
reír llorar å le å gråte
remitente destinatario avsenderen mottakeren
remoto central fjern sentral
respetar despreciar å respektere å avsky
respeto desprecio respekten forakten
respuesta pregunta svaret spørsmålet
revelar ocultar å avsløre å skjule
riqueza pobreza rikdommen fattigdommen
ruido silencio lyden stillheten
ruidoso tranquilo høylytt tyst
rural urbano landlig urban
sabiduría estupidez visdommen idiotien
salado dulce salt søt
salar endulzar å salte å sukre
salida entrada utgangen inngangen
salida llegada avgangen ankomsten
salir llegar å dra å ankomme
salud enfermedad helsen sykdommen
salvaje domado vill tam
sano enfermo sunn syk
satisfecho insatisfecho fornøyd misfornøyd
sed hambre tørsten sulten
seguro peligroso sikker / trygg farlig
sembrar cosechar å så å høste
sensible insensible følsom ufølsom
sentido disparate fornuften tullet
seriedad diversión alvoret fornøyelsen
similar diferente lik ulik
simple complicado enkel komplisert
sin límites limitado grenseløs begrenset
sin sentido significativo meningsløs meningsfull
singular plural entall flertall
sobrino sobrina nevøen niesa
sobrio borracho edru full
social antisocial sosial usosial
suave áspero glatt grov
suave picante mild sterk
suministro demanda tilgangen etterspørselen
superior inferior overlegen underlegen
tacaño derrochador gjerrigknarken sløseren
tacaño generoso gjerrig sjenerøs
tarde mañana kvelden morgenen
tener éxito fracasar å lykkes å mislykkes
tener frío sudar å fryse å svette
terminado incompleto ferdig uferdig
tierra mar landet havet
tío tía onkelen tanta
típico antipático typisk utypisk
torpe elegante klønete grasiøs
trabajar holgazanear å arbeide å late seg
transparente opaco gjennomsiktig mørk
unir separar å forene å separere
usado nuevo brukt ny
útil inútil anvendelig ubrukelig
vacaciones día laboral helgen arbeidsdagen
vacío lleno tom full
vago trabajador lat flittig
valiente cobarde modig feig
valioso sin valor verdifull verdiløs
valle montaña dalen fjellet
vejez infancia alderdommen barndommen
venir ir å komme å gå
verano invierno sommeren vinteren
verdadero falso sann / sant falsk
vestirse desvestirse å kle på seg å kle av seg
victoria derrota seieren tapet
vida muerte livet døden
viejo joven gammel ung
vivir morir å leve å dø
vivo muerto i live død
Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
Tags: