Opuestos en Holandés

Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
ESPAÑOL HOLANDÉS
abrir cerrar openen sluiten
abuelo abuela grootvader grootmoeder
abundante escaso overvloedig schaars
accidental intencional toevallig opzettelijk
aceptar rechazar aanvaarden afwijzen
acortar extender verkorten verlengen
activo pasivo actief passief
admitir negar toegeven negeren
afilado desafilado scherp bot
aguantar soltar vasthouden loslaten
ajustado suelto vast los
alabar criticar loven beschuldigen
alargar minimizar vergroten verkleinen
alquilar prestar huren verhuren
alto bajo hoog laag
altura profundidad hoogte diepte
amanecer atardecer zonsopgang zonsondergang
amar odiar lief hebben haten
amplio estrecho breed smal
animar desanimar aanmoedigen ontmoedigen
anticuado moderno ouderwets modern
antiguo nuevo oud nieuw
añadir eliminar toevoegen verwijderen
aparecer desaparecer verschijnen verdwijnen
apellido nombre familienaam voornaam
aprobar suspender bewijzen weerleggen
aprobar rechazar goedkeuren afkeuren
artificial natural kunstmatig natuurlijk
ascender descender opstijgen landen
ascender descender klimmen afdalen
atacar defender aanvallen verdedigen
aterrizar despegar landen opstijgen
ático sótano zolder kelder
atraer repeler aantrekken afstoten
aumentar disminuir verhogen verlagen
aumentar bajar opstaan vallen
auténtico falso echt vals
barato caro goedkoop duur
beneficiar dañar benutten schaden
beneficioso dañino heilzaam schadelijk
brevedad duración kortheid lengte
buena suerte mala suerte geluk ongeluk
bueno malo goed slecht
buscar encontrar vinden verliezen
caballero dama heer dame
caliente frío warm koud
cansado despierto moe wakker
capaz incapaz bekwaam onbekwaam
cargar descargar laden lossen
causa efecto oorzaak gevolg
cerrado abierto gesloten open
cielo infierno hemel hel
claro nubloso helder mistig
claro confuso duidelijk onduidelijk
cocinado crudo gekookt rauw
colorido de un color bont eenkleurig
colorido incoloro kleurig kleurloos
comestible venenoso eetbaar giftig
cómodo incómodo comfortabel oncomfortabel
completamente parcialmente geheel gedeeltelijk
compra venta kopen verkopen
comprador vendedor koper verkoper
comprar vender kopen verkopen
conectar desconectar verbinden loskoppelen
confiar desconfiar vertrouwen wantrouwen
confuso claro wazig helder
congelar derretir vriezen dooien
conocido desconocido bekend onbekend
conocimiento ignorancia kennis onwetendheid
conscientemente inconscientemente bewust onbewust
construir destruir opbouwen vernietigen
contraer expandir contracteren uitbouwen
contratar despedir aannemen ontslaan
coraje cobardía moed lafheid
correcto incorrecto juist fout
corto largo kort lang
creer dudar geloven twijfelen
cruel amable wreed vriendelijk
cuidado sin cuidado zorgvuldig nalatig
cuidado descuidado voorzichtig onvoorzichtig
culpable inocente schuld onschuld
culpable inocente schuldig onschuldig
cuñado cuñada schoonbroer schoonzus
dar coger geven nemen
débil fuerte zwak sterk
dependiente independiente afhankelijk onafhankelijk
desconfianza confianza wantrouwen vertrouwen
despertarse dormirse ontwaken inslapen
desventaja ventaja nadeel voordeel
día noche dag nacht
Dios diablo God duivel
distancia proximidad afstand nabijheid
divertido triste blij triestig
divorciado casado gescheiden getrouwd
doctor paciente dokter patiënt
dulce agrio zoet zuur
duro suave hard zacht
educado maleducado hoffelijk onbeleefd
elegante casual elegant casual
empaquetar desempaquetar inpakken uitpakken
empezar parar starten stoppen
empezar terminar beginnen eindigen
empujar tirar duwen trekken
enano enorme klein enorm
encender apagar aansteken doven
encoger crecer krimpen groeien
enemigo amigo vijand vriend
enfriar calentar afkoelen verwarmen
engordar adelgazar verdikken vermageren
enseñar aprender leren leren
entender malinterpretar verstaan verkeerd begrijpen
entrar salir binnen komen vertrekken
enviar recibir verzenden ontvangen
esperanza desesperación hoop wanhoop
estar de acuerdo no estar de acuerdo akkoord gaan niet akkoord gaan
este oeste oost west
estrechez amplitud engte breedte
estupidez inteligencia domheid intelligentie
estúpido listo dom slim
exacto inexacto nauwkeurig onnauwkeurig
excepción regla uitzondering regel
exigir obedecer bevelen gehoorzamen
éxito fracaso succes mislukking
experto profano expert leek
exportar importar uitvoer invoer
extraño familiar vreemd vertrouwd
fácil difícil gemakkelijk moeilijk
famoso desconocido beroemd onbekend
fealdad belleza lelijkheid schoonheid
felicidad tristeza geluk triestheid
feliz triste vrolijk treurig
feo bonito lelijk mooi
fiel infiel trouw ontrouw
fino basto fijn grof
flotar hundir zwemmen zinken
fresco estropeado vers rot
frío calor koude hitte
fuego agua vuur water
ganancia pérdida winnen verlies
ganar perder winnen verliezen
gastar ganar uitgeven verdienen
gasto ingreso uitgave inkomst
gordo delgado dik dun
gordo flaco vet mager
grande pequeño groot klein
gritar susurrar roepen fluisteren
hablador callado spraakzaam zwijgzaam
hablar silenciar spreken zwijgen
hambriento lleno hongerig voldaan
hijo hija zoon dochter
hombre mujer man vrouw
honesto deshonesto eerlijk oneerlijk
horizontal vertical horizontaal verticaal
huir perseguir vluchten achtervolgen
importante sin importancia belangrijk onbelangrijk
imprudencia cuidado roekeloosheid voorzichtigheid
infantil maduro kinderlijk rijp
inicio fin begin einde
inquilino propietario huurder verhuurder
intacto roto heel stuk
interesante aburrido interessant saai
interno externo intern extern
intrépido asustado onbevreesd angstig
invitado anfitrión gast gastheer
izquierda derecha links rechts
justicia injusticia recht onrecht
justo injusto eerlijk oneerlijk
justo injusto eerlijk onrechtvaardig
lejos cerca ver dicht
lenidad severidad begrip striktheid
libertad cautividad vrijheid gevangenschap
libre encarcelado vrij gevangen
ligero pesado licht zwaar
limpiar ensuciar kuisen vuil maken
limpio sucio proper vuil maken
llenar vaciar vullen ledigen
luz oscuridad licht donker
macho hembra mannelijk vrouwelijk
matrimonio divorcio trouwen scheiding
máximo mínimo maximum minimum
mayoría minoría meerderheid minderheid
menos más minder meer
mentira verdad leugen waarheid
miedo coraje angst moed
moderno anticuado modern ouderwets
mojado seco nat droog
montañoso plano heuvelig vlak
mucho poco veel weinig
necesario innecesario noodzakelijk onnodig
negro blanco zwart wit
nervioso tranquilo nerveus rustig
neutral parcial neutraal partijdig
niño adulto kind volwassen
niño niña jongen meisje
norte sur noord zuid
norteño sureño noordelijk zuidelijk
nublado soleado bewolkt zonnig
obediente desobediente gehoorzaam ongehoorzaam
obligatorio voluntario verplicht vrijwillig
occidental oriental westelijk oostelijk
ocupado vacante bezet vrij
odio amor haat liefde
oficial extraoficial officieel officieus
ofrecer rechazar aanbieden afwijzen
optimista pesimista optimist pessimist
oral escrito mondeling schriftelijk
orden trastorno orde wanorde
ordenado desordenado ordelijk rommelig
oscuro claro donker licht
paciente impaciente geduldig ongeduldig
padre madre vader moeder
pagado impagado betaald onbetaald
par impar even oneven
pasado futuro verleden toekomst
paz guerra vrede oorlog
pedir prestar lenen uitlenen
peligro seguridad gevaar veiligheid
perdido encontrado verloren gevonden
permanente temporal permanent voorlopig
permitir prohibir toestaan verbieden
pobre rico arm rijk
poder impotencia macht onmacht
posible imposible mogelijk onmogelijk
preguntar responder vragen antwoorden
premiar castigar belonen straffen
presente ausente aanwezig afwezig
privado público privaat publiek
probablemente improbablemente waarschijnlijk onwaarschijnlijk
profesor estudiante leraar leerling
profundo superficial diep ondiep
prohibición permiso verbod toelating
pronto tarde vroeg laat
pueblo ciudad dorp stad
puro impuro zuiver onzuiver
quedarse irse blijven weg gaan
rápido lento snel traag
raramente a menudo zelden vaak
rechazo aceptación afwijzing aanvaarding
recompensa castigo beloning straf
recordar olvidar herinneren vergeten
recto torcido recht krom
reducir a la mitad duplicar halveren verdubbelen
regular irregular regelmatig onregelmatig
reír llorar lachen huilen
remitente destinatario afzender geadresseerde
remoto central afgelegen centraal
respetar despreciar respecteren verachten
respeto desprecio respect minachting
respuesta pregunta antwoord vraag
revelar ocultar onthullen verbergen
riqueza pobreza rijkdom armoede
ruido silencio lawaai stilte
ruidoso tranquilo luid stil
rural urbano landelijk stedelijk
sabiduría estupidez wijsheid domheid
salado dulce zout zoet
salar endulzar zouten zoeten
salida entrada uitgang ingang
salida llegada vertrek aankomst
salir llegar vertrekken aankomen
salud enfermedad gezondheid ziekte
salvaje domado wild tam
sano enfermo gezond ziek
satisfecho insatisfecho tevreden ontevreden
sed hambre honger dorst
seguro peligroso veilig gevaarlijk
sembrar cosechar zaaien oogsten
sensible insensible emotioneel gevoelloos
sentido disparate zin onzin
seriedad diversión ernst pret
similar diferente gelijksoortig ongelijksoortig
simple complicado eenvoudig gecompliceerd
sin límites limitado grenzeloos beperkt
sin sentido significativo zinloos zinvol
singular plural enkelvoud meervoud
sobrino sobrina neef nicht
sobrio borracho nuchter dronken
social antisocial sociaal asociaal
suave áspero glad ruw
suave picante mild pittig
suministro demanda vraag aanbod
superior inferior superieur inferieur
tacaño derrochador vrek verkwister
tacaño generoso gierig genereus
tarde mañana avond morgen
tener éxito fracasar slagen mislukken
tener frío sudar koud hebben zweten
terminado incompleto klaar onaf
tierra mar land zee
tío tía oom tante
típico antipático typisch atypisch
torpe elegante lomp sierlijk
trabajar holgazanear werken luieren
transparente opaco doorschijnend ondoorschijnend
unir separar verenigen scheiden
usado nuevo gebruikt nieuw
útil inútil nuttig nutteloos
vacaciones día laboral feestdag werkdag
vacío lleno leeg vol
vago trabajador lui vlijtig
valiente cobarde moedig laf
valioso sin valor waardevol waardeloos
valle montaña dal berg
vejez infancia ouderdom jeugd
venir ir komen gaan
verano invierno zomer winter
verdadero falso waar onwaar
vestirse desvestirse zich aankleden zich uitkleden
victoria derrota overwinning nederlaag
vida muerte leven dood
viejo joven oud jong
vivir morir leven sterven
vivo muerto levend dood
Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest