Opuestos en Finés

Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest
ESPAÑOL FINÉS
abrir cerrar avata sulkea
abuelo abuela vaari mummo
abundante escaso runsas vajaa
accidental intencional tahaton tahallinen
aceptar rechazar hyväksyä torjua
acortar extender lyhentää pidentää
activo pasivo aktiivi passiivi
admitir negar myöntää kieltää
afilado desafilado terävä tylppä
aguantar soltar pitää kiinni päästää irti
ajustado suelto tiukka löysä
alabar criticar kehua arvostella
alargar minimizar suurentaa supistaa
alquilar prestar vuokrata antaa vuokralle
alto bajo korkea matala
altura profundidad korkeus leveys
amanecer atardecer auringonnousu auringonlasku
amar odiar rakastaa vihata
amplio estrecho leveä kapea
animar desanimar kannustaa hillitä
anticuado moderno vanhanaikainen nykyaikainen
antiguo nuevo vanha uusi
añadir eliminar lisätä poistaa
aparecer desaparecer ilmestyä kadota
apellido nombre sukunimi etunimi
aprobar suspender todistaa kumota
aprobar rechazar hyväksyä hylätä
artificial natural keinotekoinen luonnollinen
ascender descender nousta laskeutua
ascender descender nousta laskea
atacar defender hyökätä puolustaa
aterrizar despegar laskeutua nousta ilmaan
ático sótano ullakko kellari
atraer repeler houkuttaa karkottaa
aumentar disminuir korottaa alentaa
aumentar bajar nousta kaatua
auténtico falso aito väärennös
barato caro halpa kallis
beneficiar dañar hyödyttää vahingoittaa
beneficioso dañino suotuisa haitallinen
brevedad duración lyhyys pituus
buena suerte mala suerte hyvä tuuri huono tuuri
bueno malo hyvä paha
buscar encontrar löytää menettää
caballero dama herrasmies hieno nainen
caliente frío kuuma kylmä
cansado despierto väsynyt herännyt
capaz incapaz kyvykäs kyvytön
cargar descargar lastata purkaa
causa efecto syy seuraus
cerrado abierto suljettu auki
cielo infierno taivas helvetti
claro nubloso kirkas sumuinen
claro confuso selvä epäselvä
cocinado crudo keitetty raaka
colorido de un color monivärinen yksivärinen
colorido incoloro värillinen väritön
comestible venenoso syötävä myrkyllinen
cómodo incómodo mukava epämukava
completamente parcialmente täysin osittain
compra venta ostos myynti
comprador vendedor ostaja myyjä
comprar vender ostaa myydä
conectar desconectar yhdistää irrottaa
confiar desconfiar luottaa epäillä
confuso claro utuinen kirkas
congelar derretir pakastaa sulattaa
conocido desconocido tunnettu tuntematon
conocimiento ignorancia tieto tietämättömyys
conscientemente inconscientemente tietoisesti tiedostamatta
construir destruir rakentaa tuhota
contraer expandir supistua laajentua
contratar despedir palkata erottaa
coraje cobardía rohkeus pelkuruus
correcto incorrecto oikein väärin
corto largo lyhyt pitkä
creer dudar uskoa epäillä
cruel amable julma kiltti
cuidado sin cuidado varovainen varomaton
cuidado descuidado huolellinen huolimaton
culpable inocente syyllisyys syyttömyys
culpable inocente syyllinen viaton
cuñado cuñada lanko käly
dar coger antaa ottaa
débil fuerte heikko vahva
dependiente independiente riippuvainen riippumaton
desconfianza confianza epäluottamus luottamus
despertarse dormirse herätä nukahtaa
desventaja ventaja haitta etu
día noche päivä
Dios diablo Jumala piru
distancia proximidad etäisyys läheisyys
divertido triste hauska surullinen
divorciado casado eronnut naimisissa
doctor paciente lääkäri potilas
dulce agrio makea hapan
duro suave kova pehmeä
educado maleducado kohtelias epäkohtelias
elegante casual juhlallinen rento
empaquetar desempaquetar pakata purkaa
empezar parar aloittaa lopettaa
empezar terminar aloittaa lopettaa
empujar tirar työntää vetää
enano enorme pikkuruinen valtava
encender apagar sytyttää sammuttaa
encoger crecer kutistua kasvaa
enemigo amigo vihollinen ystävä
enfriar calentar jäähtyä lämmetä
engordar adelgazar lihoa laihtua
enseñar aprender opettaa oppia
entender malinterpretar ymmärtää ymmärtää väärin
entrar salir tulla sisään mennä ulos
enviar recibir lähettää vastaanottaa
esperanza desesperación toivo epätoivo
estar de acuerdo no estar de acuerdo olla samaa mieltä olla eri mieltä
este oeste Itä Länsi
estrechez amplitud kapeus leveys
estupidez inteligencia tyhmyys älykkyys
estúpido listo tyhmä älykäs
exacto inexacto tarkka epätarkka
excepción regla poikkeus sääntö
exigir obedecer käskeä totella
éxito fracaso menestyä epäonnistua
experto profano asiantuntija amatööri
exportar importar vienti tuonti
extraño familiar tuntematon tuttu
fácil difícil helppo vaikea
famoso desconocido kuuluisa tuntematon
fealdad belleza rumuus kauneus
felicidad tristeza iloisuus surullisuus
feliz triste iloinen surullinen
feo bonito ruma nätti
fiel infiel uskollinen uskoton
fino basto hieno karkea
flotar hundir kellua upota
fresco estropeado tuore pilaantunut
frío calor kylmyys kuumuus
fuego agua tuli vesi
ganancia pérdida voittaa hävitä
ganar perder voittaa hävitä
gastar ganar kuluttaa ansaita
gasto ingreso kulu tulo
gordo delgado lihava laiha
gordo flaco lihava hoikka
grande pequeño iso pieni
gritar susurrar huutaa kuiskata
hablador callado puhelias hiljainen
hablar silenciar puhua olla hiljaa
hambriento lleno nälkäinen kylläinen
hijo hija poika tytär
hombre mujer mies nainen
honesto deshonesto rehellinen epärehellinen
horizontal vertical vaakasuora pystysuora
huir perseguir paeta tavoitella
importante sin importancia tärkeä merkityksetön
imprudencia cuidado piittaamattomuus varovaisuus
infantil maduro lapsellinen kypsä
inicio fin alku loppu
inquilino propietario vuokralainen vuokraisäntä
intacto roto ehjä rikki
interesante aburrido kiinnostava tylsä
interno externo sisäinen ulkoinen
intrépido asustado rohkea pelästynyt
invitado anfitrión vieras isäntä
izquierda derecha vasen oikea
justicia injusticia oikeudenmukaisuus epäoikeudenmukaisuus
justo injusto oikeudenmukainen epäoikeudenmukainen
justo injusto oikeudenmukainen epäoikeudenmukainen
lejos cerca kaukana lähellä
lenidad severidad lempeys ankaruus
libertad cautividad vapaus vankeus
libre encarcelado vapaa vangittu
ligero pesado kevyt painava
limpiar ensuciar puhdistaa sotkea
limpio sucio puhdas likainen
llenar vaciar täyttää tyhjentää
luz oscuridad valo pimeys
macho hembra mies nainen
matrimonio divorcio avioliiitto ero
máximo mínimo maksimi minimi
mayoría minoría enemmistö vähemmistö
menos más vähemmän enemmän
mentira verdad valhe totuus
miedo coraje pelko rohkeus
moderno anticuado nykyaikainen vanhanaikainen
mojado seco märkä kuiva
montañoso plano mäkinen tasainen
mucho poco monet harvat
necesario innecesario välttämätön tarpeeton
negro blanco musta valkoinen
nervioso tranquilo hermostunut rauhallinen
neutral parcial puolueeton puolueellinen
niño adulto lapsi aikuinen
niño niña poika tyttö
norte sur pohjoinen eteläinen
norteño sureño pohjoinen eteläinen
nublado soleado pilvinen aurinkoinen
obediente desobediente tottelevainen tottelematon
obligatorio voluntario pakollinen vapaaehtoinen
occidental oriental läntinen itäinen
ocupado vacante varattu vapaa
odio amor viha rakkaus
oficial extraoficial virallinen epävirallinen
ofrecer rechazar tarjota kieltäytyä
optimista pesimista optimisti pessimisti
oral escrito suullinen kirjallinen
orden trastorno järjestys epäjärjestys
ordenado desordenado siisti epäsiisti
oscuro claro tumma vaalea
paciente impaciente kärsivällinen kärsimätön
padre madre isä äiti
pagado impagado maksettu maksamaton
par impar parillinen pariton
pasado futuro menneisyys tulevaisuus
paz guerra rauha sota
pedir prestar ottaa lainaksi antaa lainaksi
peligro seguridad vaara turvallisuus
perdido encontrado kadotettu löydetty
permanente temporal pysyvä väliaikainen
permitir prohibir sallia kieltää
pobre rico köyhä rikas
poder impotencia valta avuttomuus
posible imposible mahdollinen mahdoton
preguntar responder kysyä vastata
premiar castigar palkita rangaista
presente ausente läsnä poissa
privado público yksityinen julkinen
probablemente improbablemente todennäköisesti epätodennäköisesti
profesor estudiante opettaja oppilas
profundo superficial syvä matala
prohibición permiso kielto lupa
pronto tarde aikaisin myöhään
pueblo ciudad kylä kaupunki
puro impuro puhdas epäpuhdas
quedarse irse pysyä lähteä
rápido lento nopea hidas
raramente a menudo harvoin usein
rechazo aceptación hylkääminen hyväksyminen
recompensa castigo palkkio rangaistus
recordar olvidar muistaa unohtaa
recto torcido suora käyrä
reducir a la mitad duplicar puolittaa kaksinkertaistaa
regular irregular säännöllinen epäsäännöllinen
reír llorar nauraa itkeä
remitente destinatario lähettäjä vastaanottaja
remoto central kaukainen läheinen
respetar despreciar kunnioittaa halveksua
respeto desprecio kunnioitus halveksunta
respuesta pregunta vastaus kysymys
revelar ocultar paljastaa salata
riqueza pobreza vauraus köyhyys
ruido silencio melu hiljaisuus
ruidoso tranquilo meluisa hiljainen
rural urbano maaseutumainen kaupunkimainen
sabiduría estupidez viisaus tyhmyys
salado dulce suolainen makea
salar endulzar suolata makeuttaa
salida entrada uloskäynti sisäänkäynti
salida llegada lähtö saapuminen
salir llegar lähteä saapua
salud enfermedad terveys sairaus
salvaje domado villi kesy
sano enfermo terve sairas
satisfecho insatisfecho tyytyväinen tyytymätön
sed hambre jano nälkä
seguro peligroso turvallinen vaarallinen
sembrar cosechar kylvää korjata satoa
sensible insensible herkkä tunteeton
sentido disparate järki järjettömyys
seriedad diversión vakavuus hauskuus
similar diferente samanlainen erilainen
simple complicado yksinkertainen monimutkainen
sin límites limitado rajaton rajallinen
sin sentido significativo merkityksetön mielekäs
singular plural yksikkö monikko
sobrino sobrina veljenpoika veljentyttö
sobrio borracho selvin päin humalassa
social antisocial sosiaalinen antisosiaalinen
suave áspero sileä karhea
suave picante mieto mausteinen
suministro demanda tarjota vaatia
superior inferior esimies alainen
tacaño derrochador kitupiikki tuhlari
tacaño generoso saita antelias
tarde mañana ilta aamu
tener éxito fracasar onnistua epäonnistua
tener frío sudar palella hikoilla
terminado incompleto valmis kesken
tierra mar maa meri
tío tía setä täti
típico antipático tyypillinen epätyypillinen
torpe elegante kömpelö sulavaliikkeinen
trabajar holgazanear työskennellä laiskotella
transparente opaco läpinäkyvä läpinäkymätön
unir separar liittyä erottaa
usado nuevo käytetty uusi
útil inútil hyödyllinen hyödytön
vacaciones día laboral vapaapäivä työpäivä
vacío lleno tyhjä täysi
vago trabajador laiska ahkera
valiente cobarde rohkea pelkurimainen
valioso sin valor arvokas arvoton
valle montaña laakso vuori
vejez infancia vanhuus lapsuus
venir ir tulla mennä
verano invierno kesä talvi
verdadero falso totta tarua
vestirse desvestirse pukeutua riisuutua
victoria derrota voitto tappio
vida muerte elämä kuolema
viejo joven vanha nuori
vivir morir elää kuolla
vivo muerto elävä kuollut
Share Post (leáse compartir)Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on Pinterest